شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹۶-۲۶ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: با عنایت به اینکه چهل درصد تمبر مالیاتی وکلا مربوط به مرحله تجدید نظرخواهی است، آیا در صورت صدور قرار نیز همانند صدور حکم در مرحله بدوی، تمامی چهل درصد تمبر مالیاتی باید اخذ شود؟ نظریه مشورتی اداره […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹۶-۲۶ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با عنایت به اینکه چهل درصد تمبر مالیاتی وکلا مربوط به مرحله تجدید نظرخواهی است، آیا در صورت صدور قرار نیز همانند صدور حکم در مرحله بدوی، تمامی چهل درصد تمبر مالیاتی باید اخذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض، منطبق با بند «ج» ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه است و ابطال تمبر مالیاتی آن از حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده که ناظر بر مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه است، خروج موضوعی دارد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

 

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی