درصورتیکه سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان دیده ندارد. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت الف. ت. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف نسبت به […]

درصورتیکه سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان دیده ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت الف. ت. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف نسبت به خودرو شماره… به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال و خسارت دادرسی خواهان توضیح داده که خودرو خوانده توسط سارق سرقت و از اتوبان باقری تهران با خودروی بنده تصادف و سارق متواری می‌شود و مالک خودرو خوانده می‌باشد خوانده بابت سرقت خودروی خود شکایت کیفری نموده و در حال رسیدگی است سارق تاکنون شناسایی نگردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده (مالک خودرو) علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشد و دفاعی معمولی نداشته است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصادف صورت گرفته با اتومبیل خوانده خارج از حیطه اراده و قصد خوانده بوده و نامبرده هیچ گونه اطلاعی از تصادف نداشته و پرونده کیفری سرقت خودرو حسب اعلام خواهان در اداره آگاهی مطرح رسیدگی است و با توجه به اینکه در این موضوع قصور و تقصیری از ناحیه خوانده صورت نگرفته و دعوی به کیفیت حاضر به خوانده توجهی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به طرفیت خوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م. ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ت؛ و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۱۲۴ مورخ ۶/۱۱/۹۲ شعبه ۱۴۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی ح. سرقت خودرو متعلق به تجدیدنظر خوانده با خودرو تجدیدنظرخواه به شماره… به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: همچنان که تجدیدنظرخواه در دادخواست حاوی دعوی بدوی و نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی ابراز و اعلام داشته، ح. سرقت خودرو تجدیدنظر خوانده و از سوی سارق ناشناس و متواری، با خودرو تحت هدایت وی، تصادفی در تاریخ ۹/۹/۹۲ واقع که منجر به ورود خسارت به خودرو مذکور گردیده که در ورود آن و ارتکاب فعل زیان بار موجد مسئولیت مدنی، تجدیدنظر خوانده هیچ گونه مداخله یا مشارکه یا معاونه نداشته و فعل زیان بار صدرالذکر توجهی نیز به وی نداشته لذا ذمه مشارٌالیه از این حیث اشتغالی در لزوم جبران خسارت نیافته و دعوی بدوی به علت عدم توجه به مشارالیه، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان