شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۹ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۹۹ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ استعلام : دادورزی: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته شده در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه مسموع است؟ آیا واژه رأی در ماده یادشده؛ اعم از […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۹

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۹۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

استعلام :

دادورزی: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته شده در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه مسموع است؟ آیا واژه رأی در ماده یادشده؛ اعم از حکم، قرار و دستور است؟ توضیح آن‌که، مقصود از دستور قاضی مبنی بر تخلیه ملک در فرضی است که پرونده با صدور این دستور مختومه می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دستور تخلیه، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور تخلیه منتفی است؛ اما با توجه به این‌که «دستور» علی‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می‌تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه