شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۹۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۸۹۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ استعلام : دادورزی: در پرونده‌ایی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه ‌التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم (در خصوص تنظیم سند رسمی) صادر شده و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کرده است. […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۹۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۸۹۶ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

استعلام :

دادورزی: در پرونده‌ایی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه ‌التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم (در خصوص تنظیم سند رسمی) صادر شده و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کرده است. با توجه به اینکه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه می‌باشد، آیا دادگاه در فرض احراز اعسار محکوم‌علیه، صرفاً نسبت به تقسیط جمع وجه التزام تا تاریخ صدور رأی اعسار اقدام می‌نماید یا آنکه می‌تواند وجه ‌التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رأی را نیز تقسیط کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی تا زمان اجرای حکم (تنظیم سند رسمی) صادر شده است و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (وجه التزام) را مطرح کرده است، نظر به این‌که دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار، محکوم‌به و یا دین قطعی و مسلم محکوم‌علیه را تقسیط می‌‌کند و در خصوص میزان وجه التزام پس از صدور حکم چنین قطعیتی وجود ندارد؛ بنابر‌این ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه‌ التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی‌تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه