صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. موارد زیر مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند: ـ بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. ـ صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. ـ اتباع […]

صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

موارد زیر مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند:

ـ بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

ـ صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

ـ اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

ـ کسانی که به هر دلیل استعفا داده‌اند.

ـ کسانی که به هر دلیل ترک کار کرده‌اند.

ـ افرادی که کارفرما حق‌بیمه بیمه بیکاری آن‌ها را پرداخت نکرده باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان