رفتار‌هایی که در فرآیند رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شوند در قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری مشخص شد‌ه‌اند. طبق قانون برخی اعمال و رفتار‌های خاص در زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری جرم محسوب می‌شوند. تخلفات و جرایم انتخابات ریاست‌جمهوری در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچون مواد ۳۳، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۴ و .. مشخص […]

رفتار‌هایی که در فرآیند رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شوند در قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری مشخص شد‌ه‌اند.

طبق قانون برخی اعمال و رفتار‌های خاص در زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری جرم محسوب می‌شوند.

تخلفات و جرایم انتخابات ریاست‌جمهوری در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچون مواد ۳۳، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۴ و .. مشخص شده است. ماده ۳۳ قانون مذکور به طور مشخص ۱۷ مورد از مصادیق جرایم انتخاباتی در زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری را نام برده است.

مصادیق جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری

به موجب ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱ – خرید و فروش رأی.

۲ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.

۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.

۶ – رأی دادن بیش از یک‌بار.

۷ – اخلال در امر انتخابات.

۸ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

۹ – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

۱۰ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 

۱۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) – توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.

۱۲ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۳ – باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۴ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۵ – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ماده ۳۳ مقرر می‌دارد: چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان