نظریه مشورتی بایگانی - دادورزی
نظریه مشورتی در مورد پرداخت هزینه های دادرسی از سوی دستگاه های اجرایی 25 فروردین 1403

نظریه مشورتی در مورد پرداخت هزینه های دادرسی از سوی دستگاه های اجرایی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۶۰ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ استعلام : دادورزی: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خود را معاف از پرداخت هزینه […]

نظریه مشورتی در مورد جعل قراردادهای بانکی از سوی کارمند رسمی بانک یا اشخاص غیررسمی 21 فروردین 1403

نظریه مشورتی در مورد جعل قراردادهای بانکی از سوی کارمند رسمی بانک یا اشخاص غیررسمی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۴۷۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ استعلام : دادوری: چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و […]

نظریه مشورتی در مورد اینکه آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما، موجب ضمان پیمانکار است؟ 14 فروردین 1403

نظریه مشورتی در مورد اینکه آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما، موجب ضمان پیمانکار است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۳۸ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۰۸-۸۳۸ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ استعلام : دادورزی: با توجه به مفاد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما به پیمانکار بدون تصریح به موارد کارهای ناتمام که موجب خطر و زیان مسلم است و عدم ارزیابی و تعیین […]

نظریه مشورتی در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوان 21 اسفند 1402

نظریه مشورتی در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوان

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۹۴ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۵۹۴ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ استعلام : دادورزی: در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین نوجوان، در متن ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که: «در جرایم مستوجب … سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین […]

نظریه مشورتی (۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲) 20 اسفند 1402

نظریه مشورتی (۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲)

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۴۵ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۴۵ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ استعلام : دادورزی: در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف […]

نظریه مشورتی در فرضی که قرار تامین کیفری از نوع وثیقه از سوی متهم یا دیگری صادر شده است 13 اسفند 1402

نظریه مشورتی در فرضی که قرار تامین کیفری از نوع وثیقه از سوی متهم یا دیگری صادر شده است

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۳ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۵۱-۱۰۵۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ استعلام : در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی […]

نظریه مشورتی در مورد مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز 12 اسفند 1402

نظریه مشورتی در مورد مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۴ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۰۴ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ استعلام : در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز باشد، آیا هزینه دادرسی باید به نرخ روز تقدیم دادخواست محاسبه و وصول شود و یا خواسته باید به نرخ روز تقویم شود و یا آنکه به طور کلی نیازی […]

نظریه مشورتی در مورد شکایت مدیرعامل شرکت خصوصی علیه رئیس هیات مدیره به اتهام خیانت در امانت 30 بهمن 1402

نظریه مشورتی در مورد شکایت مدیرعامل شرکت خصوصی علیه رئیس هیات مدیره به اتهام خیانت در امانت

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۷۷ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۷۷ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ استعلام : چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، حق […]

نظریه مشورتی در مورد دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص 21 بهمن 1402

نظریه مشورتی در مورد دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۱۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۲-۵۱۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ استعلام : ۱- در خصوص دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص، آیا ‌باید پیش از این دعوا، دعوای اثبات موقوفه خاص بودن مطرح شود یا صرف وجود وقف‌نامه کفایت می‌کند؟ ۲- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی […]

نظریه مشورتی در مورد دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص 16 بهمن 1402

نظریه مشورتی در مورد دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۱۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۲-۵۱۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ استعلام : ۱- در خصوص دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص، آیا ‌باید پیش از این دعوا، دعوای اثبات موقوفه خاص بودن مطرح شود یا صرف وجود وقف‌نامه کفایت می‌کند؟ ۲- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی […]