نظریه مشورتی بایگانی - دادورزی
نظریه مشورتی ۰۹ آذر ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

۱- چنانچه موصی در زمان حیات، وصیت تملیکی انشا کند و موصی لهم که در آن زمان حیات داشته اند، وصیت را قبول کنند؛ اما یکی از آنها پیش از موصی وفات یابد، با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده است، آیا وارث موصی له متوفی می‎توانند به عنوان قائم مقام موصی […]

نظریه مشورتی/مهریه‎ عندالاستطاعه ۰۸ آذر ۱۴۰۰

نظریه مشورتی/مهریه‎ عندالاستطاعه

الف- در مهریه‎ های عندالاستطاعه، آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه، انشای حکم کند، درصورت اعتراض […]

نظریه مشورتی ۰۸ آذر ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ منظور از عبارت «بر مبنای شاخص سالیانه» چیست؟ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص […]

نظریه مشورتی ۲۶ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۲ قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون […]

نظریه مشورتی ۲۲ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

در جریان قرارداد فروش ملک، ثمن معامله یکصد میلیون تومان تعیین و مقرر می‎شود که بابت قسمتی از ثمن، خریدار مبلغ بیست میلیون تومان اقساط وام بانکی فروشنده را پرداخت کند. پس از وقوع عقد بیع، فروشنده فوت کرده و به لحاظ بیمه بودن وام اخذشده توسط فروشنده، شرکت بیمه وام را پرداخت و با […]

نظریه مشورتی ۲۱ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

در پرونده اجرایی محکوم علیه، ملکی را به عنوان مال معرفی کرده است. ارزیابی ملک در نهایت و در نتیجه اعتراض، به هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است. در مزایده اولیه، ملک خریدار نداشته و به تقاضای محکوم‌له مزایده دوم برگزارشده است؛ در این مزایده یکی از محکوم لهم با قیمت کمتر […]

نظریه مشورتی ۱۹ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رییس قوه ‎قضاییه، آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی ارجاع می‎کنند؛ در حالی که به موجب […]

نظریه مشورتی ۱۸ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

۱- با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و… موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجراست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به […]

نظریه مشورتی ۱۶ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

شهرداری در اجرای ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‎ها با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی، بخشی را به صورت نقد و مابقی را به صورت تقسیط اخذ می‎کند. درمواردی برخی افراد کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی در سررسید چک‎های تسلیمی، […]

نظریه مشورتی ۱۰ آبان ۱۴۰۰

نظریه مشورتی

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‎نامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز […]