شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۵ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۳۵ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: محکوم کیفری خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رأی محکومیت خود) درخواست تجدید نظرخواهی […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۵

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۳۵ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: محکوم کیفری خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رأی محکومیت خود) درخواست تجدید نظرخواهی کند، آیا همچنان موضوع در شمول مقررات ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در صورت ارسال به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ اگر همچنان در شمول مقررات ماده ۴۳۲ مارالذکر باشد و دادگاه بدوی قرار رد صادر کند، باز مجدداً محکوم اقدام خود را در تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی از رأی ماهوی از طریق دفتر خدمات قضایی تکرار کند که نتیجه آن تسلسل خواهد بود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۶ قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده ۴۴۰ یادشده است که ظهور در تجدید نظر خواهی ابتدایی دارد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی