مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به عزل موکل یا استعفاء وکیل مرتفع می‌شود. مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: ۱- به عزل موکل. ۲- به استعفای وکیل. ۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل. علاوه بر موارد فوق، موارد زیر نیز موجب مرتفع شدن وکالت می‌شود: سفه […]

مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به عزل موکل یا استعفاء وکیل مرتفع می‌شود.
مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

علاوه بر موارد فوق، موارد زیر نیز موجب مرتفع شدن وکالت می‌شود:

سفه در مواردی که رشد، شرط است. (م ۹۵۴ قانون مدنی)

از بین رفتن متعلق وکالت. (م ۶۸۳ قانون مدنی)

ورشکستگی موکل در جایی که مداخله در امور مالی در تادیه دیون موثر باشد. (م ۴۱۸ قانون مدنی)

انقضای مهلت وکالت، چنانچه مقید به مهلت باشد.

انحلال شخص حقوقی (شرکت).

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان