شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۷-۲۷۰ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ استعلام : دادورزی: با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۷۰

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۷-۲۷۰ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

استعلام :

دادورزی: با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا تخلف مراجع دولتی را به اثبات رساند؟ برای مثال، چنانچه به دلیل عدم بارگیری کالا در مهلت معقول در گمرک، کالا فاسد شود و صاحب کالا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند، موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود و یا دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (۱۰/۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران یاد‌شده که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً، با توجه به تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، استناد به نظریه مشورتی سابق‌الصدور این اداره کل به شماره ۸۴۱/۹۸/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۸ موضوعاً منتفی است.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه