۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۵۵   شماره پرونده:  ۲۵۵-۱/۹-۱۴۰۱ ح استعلام: در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آنکه واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟ پاسخ: با توجه به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون […]

۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۵۵   شماره پرونده:  ۲۵۵-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آنکه واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟

پاسخ:

با توجه به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی و از آنجا که در عقد نکاح موقت، تمتع حق زوج است، همانند دیگر حقوق و مطابق عمومات، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل به آن امکانپذیر است؛ بر این اساس، طرح دعوا دایر بر الزام زوجه موقت به تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند به مانند فرض سؤال به نفع زوجه شرط انفاق نشده باشد و صرف نظر از آنکه مانند نکاح دائم، احکام صادره در این خصوص به صورت جبری به اجرا درنمی آید.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار