شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۶۱ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۲۶۱ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۶۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۲۶۱ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا همچنان مسئولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟ ۲- نحوه ضمانت از چک‌های موضوع این قانون چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۹۷ و ۲۹/۱/۱۴۰۰) در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نموده است. ثانیاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد. بر این اساس، صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. ۲- به موجب تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی