یادداشت ها و مقالات تخصصی حقوقی خود را با ذکر منبع به آدرس ذکر شده ارسال بفرمایید. تا در صورت تایید در سایت دادورزی نشر داده شود.

Aghilimehrraziyeh@gmail.com