دادورزی رسانه‌ی خبری، تحلیلی و تخصصی حقوقی در استان بوشهر است. این سایت با هدف نشر اخبار و مطالب حقوقی در راستای افزایش دانش حقوقی عام و خاص راه اندازی شده است.

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : راضیه عقیلی مهر